บุคลากร พศจ.ชัยภูมิ

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 

 

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

 

 

- ว่าง -

นางภัครดา  เดชพลกรัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาเเละกิจการพิเศษ
 

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเเละกิจการคณะสงฆ์

 

นางวาสนา ภาคนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกันย์สินี ตาปราบ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางดุษณี พันธุ์ประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสวภา พลศิลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพิชญาภัค ปีชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
จ่าเอกสันติ  บุญเกิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางภัครดา เดชพลกรัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายกฤตภาส ไชยพรรณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางณัฐจารีย์  หลวงประทุม
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน
นางเยาวมาลย์  รัตนเนตร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุจิตรา สงวนศิลป์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายพิทักษ์พงศ์  มณีพันธ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

   

นายวัชรพงศ์  หวังสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางอนงค์ หิรัญคำ
พนักงานแม่บ้าน
นายเพชรรุ่ง ทานาแซง
พนักงานขับรถ
นายพรชัย เตชะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

 


image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,553