บุคลากร พศจ.ชัยภูมิ

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 

 

นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

 

 

นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเเละกิจการคณะสงฆ์
 

 

นางภัครดา  เดชพลกรัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาเเละกิจการพิเศษ

นางวาสนา ภาคนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกันย์สินี ตาปราบ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางดุษณี พันธุ์ประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสวภา พลศิลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพิชญาภัค ปีชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายกฤตภาส ไชยพรรณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเยาวมาลย์  รัตนเนตร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุจิตรา สงวนศิลป์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายพิทักษ์พงศ์  มณีพันธ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวัชรพงศ์  หวังสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางณัฐจารีย์  หลวงประทุม
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

จ่าเอกสันติ  บุญเกิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

   

 

นางสาวจันทนา เปี่ยมทอง
พนักงานแม่บ้าน
นายเพชรรุ่ง ทานาแซง
พนักงานขับรถ
นายบุญเพ็ง เตชะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
   

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 260,416