บุคลากร พศจ.ชัยภูมิ

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 

 

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นายคมสันต์  อิงชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางวาสนา ภาคนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกันย์สินี ตาปราบ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางดุษณี พันธุ์ประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสวภา พลศิลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพิชญาภัค ปีชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเยาวมาลย์ สุพรรณพงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางภัครดา เดชพลกรัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายกฤตภาส ไชยพรรณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
จ่าเอกสันติ บุญเกิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางณัฐจารีย์ หลวงประทุม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายสุชาติ มวลชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวสุจิตรา สงวนศิลป์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

   

 

นางอนงค์ หิรัญคำ
พนักงานแม่บ้าน
นายเพชรรุ่ง ทานาแซง
พนักงานขับรถ
นายพรชัย เตชะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,011