ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 เรื่อง

ไฟล์เอกสารประกอบ
1. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,725 บาท).pdf |
2. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,475 บาท).pdf |
3. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มิถุนายน 2565.pdf |
4. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,900 บาท).pdf |
5. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,770 บาท).pdf |
6.ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,058 บาท).pdf |
7. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดรุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,730 บาท).pdf |
8. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,900 บาท).pdf |
9. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกรกฎาคม 2565.pdf |
10. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนสิงหาคม 2565.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 129,062