การขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งระเบียบ มหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ส่งแบบรายงานการขอพระราชทานฯ ดังกล่าวตามลิ้งค์ที่แนบมานี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf การขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 260,562