company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัดสำคัญของจังหวัด
วัดทรงศิลา(พระอารามหลวง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2009 เวลา 13:22
วัดทรงศิลา ตั้งอยู่บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด♪◙แต่พอจะอนุมานได้ว่า สร้างในสมัยพระยาภักดีชุมพล (ที)เป็นเจ้าเมืองชัยภูมิ ระหว่างพ.ศ.2406 - 2418♪◙ ทั้งนี้เป็นการสันนิษฐานจากประวัติการตั้งเมืองชัยภูมิ  ปรากฎอยู่ในพงศาวดารกรุงเทพฯ จ.ศ.1225 (พ.ศ.2406) ♪◙ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงวิเศษภักดี(ที) บุตรพระยาภักดีชุมพล (แล) ♪◙เป็นพระภักดีชุมพลตำแหน่งเจ้าเมืองชัยภูมิ (ต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยาภักดีชุมพล) พระยาภักดีชุมพล (ที) ♪◙รับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นเวลา 12 ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรม (พ.ศ.2418)♪◙♪◙                        ปัจจุบันวัดทรงศิลาพระอารามหลวง  ได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสสามัญศึกษา  และเปิดสอนสำหรับภิกษุ  ♪◙สามเณร  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีนักเรียน  255  รูป  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม  14  รูป/คน♪◙
LAST_UPDATED2
 
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.