company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

วิสัยทัศน์

"วิถีพุทธ  วิถีธรรม  นำสังคมชัยภูมิสู่สันติสุข"

พันธกิจ

ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ทำนุบำรุง ดูแล ศาสนสมบัติ สนับสนุน

การนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
1)  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
2)  การส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3)  การจัดการศาสนสมบัติ
4)  การทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเด็นยุทธศาสตร์
1)  อุปถัมภ์คุ้มครองส่งเสริม  พัฒนางานพระพุทธศาสนา
2)  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒฯาบุคคลากรให้สนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทิภาพ
3)  ส่งเสริมการสร้าง  การนำธรรมะเพื่อพัฒนาสังคม

 
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.