ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมินายณรงศักดิ์ อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

 

 

นางเนตรทิพย์ เจริญวัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

นายคมสันต์ อิงชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาแลกิจการพิเศษ

 

 


นางวานา ภาคนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางสนธยา บุญชูดวง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสวภา พลศิลา

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 


นางดุษณี พันธุ์ประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางกันย์สินี ตาปราบ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสุชาติ รักษ์มณี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 


นางภัครดา เดชพลกรัง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

จ่าเอกสันติ บุญเกิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพิชญาภัค ปีชัยภูมิ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

  

 

ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ