วิสัยทัศน์

"วิถีพุทธ  วิถีธรรม  นำสังคมชัยภูมิสู่สันติสุข"

 


พันธกิจ

ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ทำนุบำรุง ดูแล ศาสนสมบัติ สนับสนุนการนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

 


เป้าประสงค์

1)  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

2)  การส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

3)  การจัดการศาสนสมบัติ

4)  การทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเด็นยุทธศาสตร์

- อุปถัมภ์คุ้มครองส่งเสริม  พัฒนางานพระพุทธศาสนา

- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒฯาบุคคลากรให้สนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทิภาพ

- ส่งเสริมการสร้าง  การนำธรรมะเพื่อพัฒนาสังคม