วันที่ 4 มิถุนายน 2563

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นางสวภา พลศิลา นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
และนางณัฐจารีย์ หลวงประทุม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) อำเภอหนองบัวแดง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค. 2563 ในสถานการณ์โควิด2019 พร้อมทั้งตรวจข้อมูลระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการจัดทำการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท การจัดทำบัญชีตามระเบียบกระทรวงการคลัง