29 พฤษภาคม 2563
พระราชชัยสิทธิสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานฝ่ายฆราวาส
หน่วยงานราชการ กอ.รมน.จชย. อบจ.ชัยภูมิ คณะญาติธรรม ร่วมในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid 19 (โรงทาน) ตามพระบัญชาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการ "ตู้พระทำนำสุข" ณ วัดท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ โดยพระครูพิสิษฐ์รัตโนภาส เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดท่าหินโงม มอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน ๔๑๙ ชุด ในการนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชย.พร้อมคณะอำนวยการสนองงานคณะสงฆ์ในคราวครั้งนี้