company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มบริการผู้เช่าศาสนสมบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 10:52

คำชี้แจง

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
กรณีติดต่อเรื่องขอโอนสิทธิการเช่าที่ดิน / อาคาร จัดเตรียมเอกสารดังนี้
ผู้โอนสิทธิการเช่าที่ดิน / อาคาร (บุคคลธรรมดา)
- สัญญาเช่าที่ดิน / อาคาร พร้อมใบเสร็จค่าเช่าปีปัจจุบัน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่ปลูกในที่เช่า
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนสมรส
- สำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส
- ใบยินยอมคู่สมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรคู่สมรส
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง
- สำเนาใบเปลี่ยนเลขหมายประจำบ้าน
- สำเนาใบแจ้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
- หลักฐานการแปลงสัญชาติ (กรณีเป็นคนต่างด้าว)
- หลักฐานการปลอดภาระจำนอง, นำสิทธิ์ฯ (กรณีบ้านติดจำนอง / จำนำ / ขายฝากฯ )

ผู้รับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน / อาคาร (บุคคลธรรมดา)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนสมรส
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ใบยินยอมคู่สมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรคู่สมรส

การโอนสิทธิการเช่าที่ดิน / อาคาร
การจัดเตรียมเอกสาร : ผู้โอนฯ หรือผู้รับโอนฯ ที่เป็นนิติบุคคล
- สัญญาเช่าที่ดิน / อาคาร พร้อมใบเสร็จค่าเช่า ปีปัจจุบัน
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ตราสารจัดตั้ง หรือเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นนิติบุคคล (ภายใน 6 เดือน)
- รายงานการประชุม
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคน
- สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล
- ตราประทับของนิติบุคคล

การขอรับเช่าสืบแทนที่ดิน / อาคาร   การจัดเตรียมเอกสาร :
- สัญญาเช่าที่ดิน / อาคาร พร้อมใบเสร็จค่าเช่า ปีปัจจุบัน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ใบสละสิทธิการขอรับเช่า
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สละสิทธิ์ (ทุกคน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สละสิทธิ์ (ทุกคน)
- สำเนาใบมรณบัตรผู้เช่าที่ดิน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่ปลูกในที่เช่า (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณี สามี – ภรรยา เป็นผู้ขอฯ)

 

ileFile size

Download this file (TS1.doc)ทส 1 = แบบคำร้อง

28 Kb

Download this file (TS10.doc)ทส 10 = ใบมอบอำนาจ ใช้กรณีผู้ขอรับเช่าสืบแทนฯ / ขอรับโอนสิทธิ์ / ขอรับกรรมสิทธิ์

32 Kb

Download this file (TS2.doc)ทส 2 = แบบบันทึกถ้อยคำต่าง ๆ (ใช้กรณีการโอนสิทธิ์หรือการขอรับเช่าสืบแทนฯ)

31 Kb

Download this file (TS3.doc)ทส 3 = แบบบันทึกสำนักงานศาสนสมบัติ (ที่ดิน) ใช้กรณีโอนสิทธิการเช่าที่ดิน

28 Kb

Download this file (TS4.doc)ทส 4 = แบบบันทึกสำนักงานศาสนสมบัติ (อาคาร) ใช้กรณีโอนสิทธิการเช่าอาคาร

33 Kb

Download this file (TS5.doc)ทส 5 = แบบขออนุญาต ขายเรือน หรือยกเรือน ใช้กรณีการโอนฯ

27 Kb

Download this file (TS6.doc)ทส 6 = ใบรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ใช้กรณีการขายเรือน – ยกเรือน – ขอรับเช่าส

28 Kb

Download this file (TS7.doc)ทส 7 = หนังสือยินยอมคู่สมรส ใช้กรณีการโอนสิทธิ์ การขายเรือน การยกเรือน

31 Kb

Download this file (TS8.doc)ทส 8 = ใบรับรองไม่มีภรรยา / สามี ใช้กรณีการโอนสิทธิ์ การขายเรือนการยกเรือน

26 Kb

Download this file (TS9.doc)ทส 9 = หนังสือสละสิทธิการรับเช่าสืบแทนสิทธิการที่ดิน / อาคาร ใช้กรณีการรับเช่าสื

33 Kb

LAST_UPDATED2
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.