company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:42

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ.๒๕๔๔

____________

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑     ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔"

ข้อ ๒     ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓     ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๙

ข้อ ๔     ในระเบียบนี้

"การเรี่ยไร"  หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย

"เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร"  หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น

"หน่วยงานของรัฐ"  หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

"เจ้าหน้าที่ของรัฐ"  หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕     ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

 

หมวด ๑

บททั่วไป

____________

 

ข้อ ๖     หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้

ข้อ ๗     ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นตามควรแก่กรณี และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทำนั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

หมวด ๒

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

_____________

 

ข้อ ๘     ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า "กคร." ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ

กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

ข้อ ๙     ให้กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ ๑๐  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ ๙ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑)  ตาย

(๒)  ลาออก

(๓)  ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖)  นายกรัฐมนตรีให้ออก

ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้

ข้อ ๑๑   การประชมของ กคร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๒   กคร. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)  พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้

(๒)  พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะทำการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตท้องที่เกินหนึ่งจังหวัดจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

(๓)  ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

(๔)  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามระเบียบนี้

(๕)  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไรโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้

(๖)  ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

(๗)  มอบหมายให้ กคร.จังหวัด ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

(๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กคร. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เมื่อ กคร. ได้พิจารณาอนุมัติตาม (๒) แล้ว ให้แจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ข้อ ๑๓   กคร. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กคร. มอบหมายก็ได้

การประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานให้นำข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๔   ให้มีสำนักงานเลขานุการ กคร. ขึ้นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นตามที่ กคร. มอบหมาย

 

หมวด ๓

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด

______________

 

ข้อ ๑๕   ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า "กคร. จังหวัด" โดยออกนามจังหวัดนั้น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายกเทศมนตรีนครหรือนายกเทศมนตรีเมืองที่เป็นที่ตั้งจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคลอื่นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ

กคร.จังหวัด จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

ข้อ ๑๖   ให้ กคร.จังหวัด มีหน้าที่ช่วย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)  พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะทำการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรภายในเขตจังหวัด จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

(๒)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กคร.จังหวัด หรือตามที่ กคร. มอบหมาย

เมื่อ กคร. จังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติตาม (๑) แล้ว ให้แจ้งหน่วยงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาคนั้นและรายงาน กคร. ให้ทราบด้วย

ข้อ ๑๗   ให้นำความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับกับวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง การประชุม กคร.จังหวัด และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานโดยอนุโลม

 

หมวด ๔

หลักเกณฑ์การเรี่ยไร

____________

 

ข้อ ๑๘   การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ ๖ ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง

(๒)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ

(๓)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

(๔)  เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว

ข้อ ๑๙   การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี

(๑)  เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้

(๒)  เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ

(๓)  เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

(๔)  เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจำนวนเงินหรือมูลค่าตามที่ กคร. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๕)  เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ

(๖)  เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว

ข้อ ๒๐   ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๘ ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑)  ให้กระทำการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(๒)  กำหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร

(๓)  ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดทำเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

(๔)  จัดทำบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระทำอย่างต่อเนื่อง และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทำการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ และจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่สำหรับประชาชนสามารใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย

(๕)  รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (๔) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทำบัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน

ข้อ ๒๑   ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑)  กำหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้

(๒)  กำหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจำนวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่โดยสภาพมีความจำเป็นต้องกำหนดเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน เช่น การจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น

(๓)  กระทำการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทำการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระทำในลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(๔)  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทำการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกทำการเรี่ยไร

ข้อ ๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

(๑)  ใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการดำเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด

(๒)  ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทำการเรี่ยไรให้ หรือกระทำในลักษณะที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 

บทเฉพาะกาล

_____________

 

ข้อ ๒๓  การเรี่ยไร การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดในการเรี่ยไรที่ได้รับการอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ และดำเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๒๔  ให้ กคร. และ กคร.จังหวัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ กคร. และ กคร.จังหวัด ตามระเบียบนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี แต่งตั้งตามระเบียบนี้เข้ารับหน้าที่

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๔๔

ชวน หลีกภัย

(นายชวน   หลีกภัย)

นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี

   การเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร

___________________

ด้วยข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร เว้นแต่เป็นการเรี่ยไรตาม ข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ฉะนั้น สมควรกำหนดลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติดังกล่าวเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๒ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะทำการเรี่ยไร ให้ยื่นคำขออนุมัติตามแบบ กคร.๑ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒  หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรให้ยื่นคำขออนุมัติตามแบบ กคร.๒ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓  การยื่นคำขอตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ยื่นต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

          (๑)  ในกรณีการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตท้องที่เกินหนึ่งจังหวัด ให้ยื่นต่อสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          (๒)  ในกรณีการเรี่ยไรในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง นอกจากกรณีตาม (๑) ให้ยื่นต่อสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด

ข้อ ๔  การยื่นคำขอตามข้อ ๑ และข้อ ๒ อาจยื่นโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังหน่วยงานตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๒) ได้

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๙   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๔๔

เดช บุญ-หลง

(นายเดช   บุญ-หลง)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

กคร. ๑

คำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร

(วัน เดือน ปี).......................................................

เรียน   .........................................................

ชื่อหน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติ  ..........................................................................

.......................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์ของการเรี่ยไร  .................................................................................................................

เป็นการเรี่ยไรเพื่อ            □     ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐที่ขออนุมัติ

                                               ให้จัดให้มีการเรี่ยไรโดยตรง

                        □     ประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ

                        □     สาธารณประโยชน์

ระยะเวลาดำเนินการเรี่ยไรตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่.................................................

วิธีการเรี่ยไร ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

พื้นที่การเรี่ยไร ...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

สถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร..........................................................................

เคยทำการเรี่ยไรเรื่องใดมาแล้วหรือไม่

□   เคย     ๑.   ......................................................   □   ไม่เคย  

                    ๒.   ......................................................

                    ๓.   ......................................................

สถานที่ติดต่อ....................................................................................................................................

........................................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร....................................

ทั้งนี้ ได้แนบ           □ โครงการจัดให้มีการเรี่ยไร และหรือ              □ รายละเอียดของการจัดให้มีการเรี่ยไร

□  หลักฐานการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร (ถ้ามี) และ             □ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)     ....................................................   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(.................................................)                                      

   (ตำแหน่ง)   .................................................                                       

กคร. ๒

คำขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร

(วัน เดือน ปี)  .....................................................

เรียน     ....................................................

ชื่อหน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขอ....................................................................................

.......................................................................................................................................................

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดให้มีการเรี่ยไร..............................................................................................

หนังสือการได้รับอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลทำการเรี่ยไร          จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร.....................................................................................................

วัตถุประสงค์ของการเรี่ยไร...................................................................................................................

ระยะเวลาดำเนินการเรี่ยไรตั้งแต่วันที่ ..............................................ถึงวันที่............................................

วิธีการเรี่ยไร.......................................................................................................................................

พื้นที่การเรี่ยไร....................................................................................................................................

สถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร..........................................................................

วิธีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร................................................................................................

เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรเรื่องใดมาแล้วหรือไม่

□   เคย     ๑.   ......................................................   □   ไม่เคย  

                    ๒.   ......................................................

                    ๓.   ......................................................

สถานที่ติดต่อ....................................................................................................................................

........................................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร....................................

ทั้งนี้ ได้แนบ           □ โครงการจัดให้มีการเรี่ยไร และหรือ              □ รายละเอียดของการจัดให้มีการเรี่ยไร

□  หลักฐานการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร (ถ้ามี) และ             □ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)     ....................................................   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(.................................................)                                      

   (ตำแหน่ง)   .................................................                                       

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง  การกำหนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐ

ได้รับมาจากการเรี่ยไรโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ            

______________________

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไร โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ (๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ ๒๕๔๔ คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

เงินหรือทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไร ถ้าไม่ต้องจ่ายเพราะไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเรี่ยไรตามที่ได้แสดงไว้ หรือเหลือจ่ายเพราะเหตุใดหรือได้มาโดยฝ่าฝืนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดให้มีการเรี่ยไร รายงานให้คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว ไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิม หรือตามที่เห็นสมควร

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๙    พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๔๔

เดช  บุญ-หลง

(นายเดช   บุญ-หลง)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

 

 


 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง  การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

       ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด

    ตามข้อ ๑๘ (๔) และ (๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔                                                                

_____________________

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด และสมควรกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร ตามข้อ ๑๘ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ ๒๕๔๔ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด แล้วแต่กรณี

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๙ (๔) และ (๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงารนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการเรี่ยไร โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดได้ สำหรับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้จำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน หรือจำนวนเงิน และมูลค่าทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งแล้ว หากได้รับเงิน หรือทรัพย์สินเกินกว่าจำนวนตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดให้มีการเรี่ยไร แจ้งให้คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินส่วนที่เกินไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิมหรือตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒  ให้หน่วยงานของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรขององค์กร สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร และบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว เป็นองค์กร สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ออกตามความในมาตรา ๔๗ (๗) (ข) ๕ แห่งประมวลรัษฎากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๙   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๔๔

เดช  บุญ-หลง

(นายเดช   บุญ-หลง)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

 

Первый залп был настолько убийственным, что отряд "Я объявляю вам войну Второй год жизни" Дэйда пришел в полное расстройство.

Он жил "Мигрень" у нас еще на старой плантации и приехал оттуда вместе "Амок Незримая коллекция" с нами.

Я смутно понял, что девушка "Лучшее Повелители сумерек Антология" ухватила путеводную нить.

Даже первый вздох новорожденного ребенка это уже сознание.

Я разделался с типом, который устраивал "Прописи" все эти пожары.

Но когда их тела "Все о комнатных растениях" отыскали в одной из лощин Арканзаса, сходства уже не было.

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.