company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ครูรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2009 เวลา 19:21
ทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรมที่ผ่านการอบรมฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ประจำจังหวัด ชัยภูมิ
ที่
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
วิทยฐานะ
สอนประจำสำนักเรียน/ศาสนศึกษา
รหัส
อบรมเมื่อ
หมายเหตุ
น.ธ.
ป.ธ.
วัด
ตำบล
อำเภอ
ไปรษณีย์
1
พระอธิการสมบท อหิงฺสโก
เอก
-
ธาตุ
บ้านเป้า
เกษตรสมบูรณ์
36120
2551
2
พระครูโพธิธรรมประยุต
เอก
-
โพธิ์ศรีบ้านเดื่อ
บ้านเดื่อ
เกษตรสมบูรณ์
36120
2551
3
พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ
เอก
3
ชัยสามหมอ
ช่องสามหมอ
แก้งคร้อ
36150
2551
4
พระครูสุตชัยคุณ
เอก
3
ชัยสามหมอ
ช่องสามหมอ
แก้งคร้อ
36150
2551
5
พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์
เอก
3
ชัยสามหมอ
ช่องสามหมอ
แก้งคร้อ
36150
2551
6
พระครูโอภาสธีรานุวัตร
เอก
-
สว่างนามน
ศรีสำราญ
คอนสวรรค์
36140
2551
7
พระครูศรีปริยัติวิภูสิต
เอก
6
ทรงธรรม
บ้านกอก
จัตุรัส
36130
2551
8
พระมหาธนรัตน์ คุตฺตวํโส
เอก
5
ทรงธรรม
บ้านกอก
จัตุรัส
36130
2551
9
พระครูสังวรชัยคุณ
เอก
-
นิคม
หนองบัวบาน
จัตุรัส
36130
2551
10
พระครูวุฒิธรรมธาดา
เอก
-
ปทุมชาติ
หนองบัวใหญ่
จัตุรัส
36130
2551
11
พระสมุห์สุทัศน์ ชินวํโส
เอก
-
ราศี
กุดน้ำใส
จัตุรัส
36130
2551
12
พระมหาบุญนิธิ สุภาจาโร
เอก
-
ศิริพงษาวาส
บ้านกอก
จัตุรัส
36130
2551
13
พระมหาสมเกียรติ มหาวีโร
เอก
4
ศิริพงษาวาส
บ้านกอก
จัตุรัส
36130
2551
14
เจ้าอธิการบุญเลียบ ธมฺมธีโร
เอก
-
น้ำลาด
นายางกลัก
เทพสถิต
36230
2551
15
พระครูสุจิตธรรมนิวิฐ
เอก
-
ศรีเมืองทอง
ห้วยยายจิ๋ว
เทพสถิต
36230
2551
16
พระสมุห์สุวรรณ มนาโป
เอก
-
โกรกตาแป้น
ตาเนิน
เนินสง่า
36130
2551
17
พระใบฎีกาสมใจ สนฺติกโร ****
เอก
-
บึงบริบูรณ์
ตาเนิน
เนินสง่า
36130
2551
ลาสิกขา
18
พระครูวิมลจันทโสภณ
เอก
1-2
ปทุมวาส
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
36170
2551
19
พระมหาประสงค์ กิตฺติภทโท
เอก
-
ปทุมาวาส
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
36170
2551
20
พระครูสุวิมลพุทธิสาร
เอก
-
ศรีมหาโพธิ์
ตลาดแร้ง
บ้านเขว้า
36170
2551
21
เจ้าอธิการสุทัศน์ ญาณวีโร
เอก
1-2
วิเชียรธรรม
บ้านแท่น
บ้านแท่น
36190
2551
22
พระครูสุทธิธรรมโกศล
เอก
1-2
ศรีสะอาด
สามสวน
บ้านแท่น
36190
2551
23
พระครูอรุณธรรมสถิต
เอก
-
สว่าง
บ้านแท่น
บ้านแท่น
36190
2551
24
พระครูสีลธราทร
เอก
-
เสนาถไพบูลย์
บ้านแท่น
บ้านแท่น
36190
2551
25
พระครูปิยสารวิมล
เอก
-
โคกสว่าง
บ้านเพชร
บำเหน็จณรงค์
36160
2551
26
พระครูพิศิษฏ์ภัทรธรรม ****
เอก
-
โคกสว่าง
บ้านเพชร
บำเหน็จณรงค์
36160
2551
มรณภาพ
27
พระครูปริยัติชโยดม
เอก
4
บางอำพันธ์
บ้านตาล
บำเหน็จณรงค์
36160
2551
28
พระครูกิตติชัยสุนทร
เอก
-
บ้านโปร่งหนองยายอู
เกาะมะนาว
บำเหน็จณรงค์
36160
2551
29
พระครูปิยธรรมธัช
เอก
1-2
แจ้งสว่าง
กุดยม
ภูเขียว
36110
2551
30
พระครูอนุการโกวิท
เอก
-
โบราณ
ผักบัง
ภูเขียว
36110
2551
31
พระครูวรเจติยาภิรักษ์
เอก
-
ป่าหนองดินดำ
บ้านแก้ง
ภูเขียว
36110
2551
32
พระประเสริฐ จนฺทวํโส
เอก
-
ป่าหนองดินดำ
บ้านแก้ง
ภูเขียว
36110
2551
33
พระสุขสันต์ อินฺทวีโร
เอก
-
ป่าหนองดินดำ
บ้านแก้ง
ภูเขียว
36110
2551
34
พระมหาสมพงษ์ ธีรวํโส
เอก
-
ทุ่งสว่าง
โพนทอง
เมือง
36000
2551
35
พระส้มเกลี้ยง สมจิตฺโต
เอก
-
ทุ่งสว่าง
โพนทอง
เมือง
36000
2551
36
พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ
เอก
-
ชัยภูมิพิทักษ์
กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
36210
2551
37
พระมหาสุมินทร์ ยติกโร
เอก
8
ชัยภูมิพิทักษ์
กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
36210
2551
38
พระครูนันทธรรมาภรณ์
เอก
-
ดาวเรือง
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
36210
2551
39
พระครูสังฆรักษ์สีลวัณตระ
เอก
-
โนนสะอาด
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
36210
2551
40
เจ้าอธิการสุวิทย์ ญาณสมปนฺโน
เอก
-
ศรีสุมังคลาราม
บ้านเต่า
หนองบัวแดง
36190
2551
41
พระสมุห์อะแนง ยโสธโร
เอก
-
สามัคคีธรรมาราม
หนองแวง
หนองบัวแดง
36210
2551
42
เจ้าอธิการขันธ์ทอง ญาณสิทธิ
เอก
-
บ้านตะลอมไผ่
หนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว
36250
2551
43
พระมหากายสิทธิ์ ฐิตญาโณ
เอก
4
บ้านหนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว
36250
2551
44
เจ้าอธิการบุญเข็ม ครุธมฺโม
เอก
-
โพธิ์ชัยศรี
ห้วยแย้
หนองบัวระเหว
36250
2551
45
พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ
เอก
-
ระเหวประชาสรรค์
หนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว
36250
2551
ธรรมยุต
1
พระภาณุวัฒน์ กตปุญฺโญ
เอก
-
ชัยชุมพล
บ้านเต่า
บ้านแท่น
36190
2551

И они вынуждены были это "Свет в августе" слушать, потому что столько раз он спасал их жизни.

Главa XLIII СВИДАНИЕ Наши противники и зрители молча удалились, "Любимая или Любовница Хождение по мукам" и мы с Галлахером остались "АП10 Лев" вдвоем.

Но я ожидал какой-нибудь штучки вроде завала.

Но однажды это имя было смешано "Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. По состоянию на 2012 год" с грязью, после того как рядом с трупом черного торгов-ца наркотиками "Французско-русский словарь" обнаружили его полицейский жетон.

Частично в зале, где находятся гости, а частично, наверное, в соседней "Как эффективно управлять свободными людьми Коучинг" комнате.

Этого я вам сказать не могу, этого еще никто не осмелился повторить.

LAST_UPDATED2
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.