company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2009 เวลา 13:11

โครงสร้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
แบ่งเป็น  2 กลุ่มงาน


1. กลุ่มอำนวยการ
และกิจการคณะสงฆ์

-  งานบริหารงานทั่วไป
-
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
- งานสร้าง ตั้ง ย้าย รวม ยุบเลิก เปลี่ยนชื่อวัด
-
งานแผนงานและติดตามประเมินผล
-
งานระเบียบกฎหมาย
- งานบุคลากร
-
งานข้อมูลสารสนเทศ
-
งานประสานงาน
-
งานเลขานุการ คณะกรรมการ พศจ.
- งานส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์
- งานนิตยภัติ
-
งานขอพระราชทานสมณศักดิ์
-
งานอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
- งานรัฐพิธี ราชพิธี
-
งานคุ้มครองพระพุทธศาสนา
-
งานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรพระพุทธศาสนา

2. กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

- งานจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา
-
งานจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกธรรม-บาลี
-
งานศูนย์การศึกษาศาสนาวันอาทิตย์
-
งานพระธรรมฑูต
-
งานเผยแผ่
-
งานการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
-
งานอบรมปฏิบัติธรรม
-
งาน อ.ป.ต.
-
งานสอบธรรมสนามหลวง
-
งานพระจริยนิเทศก์
- งานโรงเรียนการกุศลในวัด
- งานโครงการพิเศษ
-
งานคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา
- งานขอเครื่องราชฯ และผู้บำเพ็ญประโยชน์
- งานรัฐพิธี ราชพิธี
- งานประชาสัมพันธ์
- งานคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา


- งานทะเบียนวัด วัดร้าง และที่พักสงฆ์
-
งานขอยกวัดราษฏร์เป็นวัดพระอารามหลวง
-
งานขอยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์
-
งานรับรองสถานะวัด
-
งานขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
-
งานพัฒนาวัด
-
งานจัดทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับที่ดินวัด
วัดร้าง

-
งานระเบียน เก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด
วัดร้าง

-
งานผาติกรรมและรับให้ที่ดินวัดร้าง
-
งานสำรวจ รังวัด สอบเขต ชี้แนวเขตที่ดิน
วัดร้าง

-
งานออกโฉนดที่ดินวัด วัดร้าง
-
งานบริหารจัดการบำรุงรักษาที่ดินวัดร้าง
-
งานบูรณะจัดการที่ดินวัด metal guitar riffs
-
งานวิเคราะห์ ปรับปรุง วางแผน จัดเก็บรายได้
จัดประโยชน์ที่ดิน วัดร้าง และวัดที่มอบอำนาจ
-
งานขอเงินอุดหนุน จัดสรรและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด
-
งานลานวัด ลานใจ ลานกีฬา
-
งานขอเงินอุดหนุน และช่วยเหลือสงเคราะห์วัดที่ประสบภัย
-
งานขอเงินอุดหนุน และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
-
การก่อสร้างเมรุ
-
งานจัดทำแผนที่ แผนผังรวมของวัดร้าง
-
งานออกแบบก่อสร้างศาสนสถาน
-
งานขอยกเว้นภาษีอากรวัสดุเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
และพัฒนาวัด
LAST_UPDATED2
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.