แบบสอบถามความคิดเห็น

1.แบบสอบถามความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน ที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา


แบบฟอร์มกลุ่มอำนวยการและประสานงาน

1. แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ และ แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ
2. แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

แบบฟอร์มกลุ่มพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่

  1. แบบขอแต่งตั้งผู้จัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ปส.5)
แบบฟอร์มกลุ่มพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ
Attachments:
Download this file (298_kb54.pdf)298_kb54.pdf35 Kb