company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักปฏิบัติธรรม จังหวัดชัยภูมิ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2009 เวลา 12:59
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ
ที่ รายชื่อ ที่อยู่
1 วัดเทพบุตรบรรพต ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
2 วัดคีรีคงคาวนาราม ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
3 วัดหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
4 วัดหนองบัวลอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
5 วัดวิเชียรธรรมมาราม ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
6 วัดชัยสามหมอ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
7 วัดไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
8 วัดชัยภูมิวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
9 วัดคลองลี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
10 วัดพีรพัฒนวงศ์ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
11 วัดศิริพงษาวาส ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
12 วัดหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
13 วัดสุธีวนาราม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
14 วัดมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
15 วัดบ้านโปร่งหนองนายอู ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
16 วัดศาลาทรง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
17 วัดศรีเมืองทอง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
18 วัดระเหวประชาสรรค์ ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
19 วัดบ้านภูเขาทอง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
20 วัดเขต ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
21 วัดนาระยะสามัคคี ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
22 วัดโพธิ์ศรี ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
23 วัดป่าเรไร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
24 วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
25 วัดศิลาลาด ตำบลธาตุทอง ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
26 วัดศิริธรรมวนาราม ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
27 วัดป่าโคกกุง ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
28
วัดเอราวัณ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
29

วัดป่าบ้านพลัง
ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-124077
087-2591452 โทรสาร 044-124124

LAST_UPDATED2
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.