company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2009 เวลา 16:13
ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้บริหาร
ตำแหน่ง
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
จำนวนนักเรียน
จำนวนบุคลากร
1. โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา พระครูศรีปริยัติพิมล ผู้อำนวยการ วัดกลางเมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 044-835739 200 19
2. โรงเรียนวัดชัยภูมิวนารามวิทยา พระมหาชูชีพ สิริปญฺโญ ครูใหญ่ วัดชัยภูมิวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 044-812371 62 8
3.
โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์
(ผากิ้ง)
พระมหาสุมินทร์ ยติกโร ครูใหญ่ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 07-9592300 162 21
4. โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา พระครูโสภณภัทรกิจ อาจารย์ใหญ่ วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 044-812650 212 13
5. โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย พระครูพัฒนาวิริยาภรณ์ ครูใหญ่ วัดป่าหนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 044-810142 199 14
6. โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ พระครูสุตชัยคุณ ครูใหญ่ วัดชัยสามหมอ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 044-882768 122 16
LAST_UPDATED2
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.