company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
ทำเนียบพระสังฆาธิการ  จังหวัดชัยภูมิ
พระสุวีรญาณ สุวิชาโณ
พระเทพภาวนาวิกรม
เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายธรรมยุต
เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายมหานิกาย
1.พระครูชัยสิทธิโกศล ฐิตผโล รักษาการณ์ เจ้าคณะอำเภอเมือง 1. พระราชชัยสิทธิสุนทร             รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
2. พระครูอนุรักษ์วัฒนกิจ ตันติปาโล         เจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2. พระมหาสุมินทร์ยติกโร         รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
3.พระครูอรรถธรรมโสภณ อัคคธัมโม        เจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น 3.พระมหาสมวงษ์ สีลภูสิโต       เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
4.พระครูสิริธรรมาภรณ์                        เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ 4. พระครูวิมลพุทธิสาร             เจ้าคณะอำเภอบ้านเขว้า
5. พระครูโพธิวชิรคุณ                         เจ้าคณะอำเภอภูเขียว 5. พระครูจันทโพธานุวัตร            เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
6. พระครูบรรพตวิหารการ          เจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
7. พระครูพินิจสมณวัตร            เจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์
8. พระครูสุวรรณจันทรังษี       รก.เจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง
9. พระครูสุนทรธรรมาวุธ           เจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์
10.พระครูสิริวชิรากร                เจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น
11. พระครูอรรถธรรมโกศล        เจ้าคณะอำเภอเนินสง่า
12. พระครูปริยัติเขตคณารักษ์     เจ้าคณะอำเภอคอนสาร
13. พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ          เจ้าคณะอำเภอหนองบัวระเหว
14. พระครูนีลบรรพตคณารักษ์    เจ้าคณะอำเภอภูเขียว
15.พระครูชยานันทคุณ             เจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
16.พระครูสุตชัยคุณ                เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.